ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik ds. mieszkania chronionego treningowego

Miejsce pracy: Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze ul. Witebska 2

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Mieszkanie chronione treningowe

Data udostępnienia: 2019-03-13

Ogłoszono dnia: 2019-03-13 przez Joanna Frątczak

Termin składania dokumentów: 2019-03-22 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2019

Id ogłoszenia: 1/2019

Zlecający: Dyrektor Centrum Usług Opiekuńczych

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
A. wymagania niezbędne:
 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
 5. preferowane wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii lub pokrewnych nauk społecznych;
 6. doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. dobra organizacja czasu pracy;
 2. samodzielność w działaniu;
 3. odpowiedzialność;
 4. systematyczność, sumienność;
 5. kreatywność w działaniu;
 6. umiejętność pracy w zespole;
 7. znajomość specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi;
 8. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 9. znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną;
2. Dokonanie naboru mieszkańców;
3. Opracowywanie indywidualnych programów usamodzielnienia poszczególnych mieszkańców, a w szczególności:
a/ umożliwienie przygotowania się do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności  prowadzanie gospodarstwa domowego, gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
b/ stworzenie możliwości do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, rodzinnych, emocjonalnych, itp.;
c/ uczenie ponoszenia konsekwencji za własne decyzje, umożliwienie rozwijania i utrwalania poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje życie;
4. Organizowanie pracy podległych pracowników
5. Prowadzenie właściwej dokumentacji, planowanie działalności, sporządzanie sprawozdań, w tym kontroli zarządczej;
6. Ścisła współpraca z pozostałymi działami Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze;
7. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze i innymi placówkami pomocy społecznej;
8. Wykonywanie innych poleceń wydanych przez Dyrektora Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze.

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia;
 4. kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata, w tym potwierdzające praktykę;
 5. kserokopię dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata;
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;
 7. zaświadczenie o niekaralności (wymagane dla kandydata wyłonionego w drodze naboru);
 8. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku (wymagane dla kandydata wyłonionego w drodze naboru);
 9. mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-22 00:00:00
b. Sposób:
  w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem na kopercie
„Nabór na stanowisko Kierownika ds. mieszkań chronionych”;
c. Miejsce:
 1. Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze ul. Witebska numer 2, 65-634 Zielona Góra, pokój nr 3 (kadry);
 2. jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko kierownika d.s. mieszkań chronionych”

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt: tel.68 326 65 95, 68 454 63 60;
 2. aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Opiekuńczych po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Centrum Usług Opiekuńczych przy ul. Witebskiej 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Opiekuńczych (www.cuo.bipzielonagora.pl);
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się zostaną zniszczone w terminie 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Opiekuńczych
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Frątczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Frątczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-13 09:21:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Frątczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-13 09:22:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Frątczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-13 09:23:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1822 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony